PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK działa na terenie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G.

PSZOK czynny jest w następujące dni:

– poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-19.00
– soboty w godz. 9.00-17.00

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć:

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),

 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne

 • odpady zawierające azbest i eternit

 • części samochodowe

 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych

 • odpady w nieoznaczonych pojemnikach, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji

 • odpady w opakowaniach cieknących.

Chcąc oddać na PSZOK odpady należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za odbiór śmieci.

A person who reads your work for you may help identify mistakes and help you improve the quality of your writing. This also allows you to see your paper through another’s essay writing services eyes. It is possible to take notes while you study.

Skip to content