KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych jest „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Sowinieckiej 6G.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod@zukmosina.pl, telefonicznie pod numerem +48 (61) 813-23-21 (wew. administracja), numer komórkowy +48 697 888 304 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem przeprowadzenia ankiety badania satysfakcji konsumenta ze świadczonych przez ww. Spółki usług. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;

  2. w celu przeprowadzenia konkursu wśród mieszkańców, którzy wezmą udział w badaniu satysfakcji konsumenta ze świadczonych przez ww. Spółki usług. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 RODO);

  3. w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.


Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. dostawcy usług IT.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym np. organom samorządowym lub innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy na podstawie przepisów prawa.


Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 3 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Skip to content